นักวิชาการด้านพลังงาน ระบุทิศทางค่าไฟฟ้าไทยในปี 2567 ยังตกอยู่ในกับดักของการอุดหนุนราคาพลังงานให้ตํ่ากว่าต้นทุน ไม่ได้มีการปรับโครงสร้างพลังงานเป็นชิ้นเป็นอัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาว ทำให้ราคายังอยู่ในระดับสูง

บทความ โดย วีระพล จิรประดิษฐกุล นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน

ในช่วงปี 2565-2566 เป็นช่วงที่ราคานํ้ามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมาก จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงปลายปี 2564 การคลี่คลายการระบาดของโรคโควิด-19 และจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนในช่วงต้นปี 2565 และมาซํ้าเติมด้วยสงครามอิสราเอล-ฮามาส

นโยบายของรัฐบาลจึงเข้ามาตรึงทั้งราคานํ้ามันและไฟฟ้า เพื่อบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชน โดยมาตรการด้านนํ้ามันใช้กลไกของการลดภาษีสรรพสามิตและกองทุนนํ้ามันอุดหนุน จนกองทุนนํ้ามันติดลบกว่า 150,000 ล้านบาท ส่วนการตรึงค่าไฟฟ้า ใช้วิธีให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย( กฟผ.) รับภาระไปก่อน จนติดหนี้ กฟผ. 150,268 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 รวมทั้งติดหนี้ค่าก๊าซธรรมชาติ ปตท. อีก 8,000-9,000 ล้านบาทในช่วงปลายปี 2566

การแก้ไขปัญหาดังกล่ามิได้เป็นการแก้ไขเชิงโครงสร้างของไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติและนํ้ามัน ซึ่งเป็นการแก้ไขระยะยาวและมีความยั่งยืน แต่เป็นการติดหนี้ ยืมเงินในอนาคตมาใช้ ซึ่งสุดท้ายแล้วประชาชนต้องมาใช้หนี้ด้วยตนเอง นอกจากนี้การกำหนดราคาพลังงานให้ตํ่ากว่าต้นทุนที่แท้จริง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนไม่ประหยัดพลังงานอีกด้วย

 • ตรึงค่าค่าเอฟทีต่อในปี 2567

ล่าสุดค่าเอฟทีงวดมกราคม-เมษายน 2567 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศค่าเอฟทีอยู่ที่ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย รวมค่าไฟฐาน 3.78 บาทต่อหน่วย ค่าไฟรวมอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย โดยได้คืนค่า AF แก่ กฟผ. จำนวน 15,963 ล้านบาท เหลือ AF สะสม 79,814 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่า ค่าเอฟทีไม่ควรสูงกว่า 4.20 บาท โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ไขด่วน

ในที่สุดในวันที่ 10 มกราคม 2567 ทาง กกพ. ได้เคาะค่าไฟฟ้างวด มค.-เมย. 67 ที่ 4.18 บาทต่อหน่วย โดยใช้หลายมาตรการมาช่วยปรับค่าเอฟทีลง ประกอบด้วย การปรับราคาก๊าซธรรมชาติเข้าและออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติเป็นราคา Pool Gas ยกเว้นก๊าซธรรมชาติที่นำไปใช้ในการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) การปรับปรุงราคา Spot LNG ใหม่ การเรียกเก็บ Shortfall จาก ปตท. จำนวน 4,300 ล้านบาท กรณีผู้ผลิตก๊าซในอ่าวไทยไม่สามารถส่งมอบก๊าซได้ตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งให้ กฟผ.รับภาระเงินคงค้างแทนประชาชน จำนวน 15,963 ล้านบาท ทำให้เอฟทีงวดใหม่ลดลงจาก 98.55 สตางค์ต่อหน่วยเหลือ 39.72 สตางค์ต่อหน่วย

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้มีมติ ให้ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน โดยตรึงค่าไฟฟ้าไว้ที่ 3.99 บาทต่อหน่วย โดยใช้งบกลางปี 2567 วงเงินรวม 1,950 ล้านบาท

การดำเนินการตามที่ได้กล่าวมาแล้ว คาดว่าต้นทุนค่าไฟฟ้าในช่วงปี 2567 จะยังอยู่ในระดับที่ 4.20-4.40 บาทต่อหน่วย ถ้าจะให้ลดได้อีกจะต้องเร่งการผลิตจากอ่าวไทยให้เพิ่มจากระดับ 200-400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในปัจจุบัน เพิ่มเป็น 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในเดือนเมษายน 2567 รวมทั้งรณรงค์ให้มีการประหยัดการใช้ไฟฟ้าให้มากขึ้นอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน (เม-ย.-ก.ค.) เพื่อลดการนำเข้า LNG ซึ่งยังมีราคาสูงและผันผวน

 • ความท้าทายปรับโครงสร้างพลังงาน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยตกอยู่ในกับดักของการอุดหนุนราคาพลังงานให้ตํ่ากว่าต้นทุน ไม่ได้มีการปรับโครงสร้างพลังงานที่เป็นชิ้นเป็นอัน โดยการส่งเสริมให้มีการแข่งขันเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระยาว

ดังนั้น ในช่วงปี 2567 ยังมีงานใหญ่ค้างรอรัฐบาล โดยกระทรวงพลังงาน รวมทั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มาขับเคลื่อนในเชิงกำหนดนโยบายและการปรับแผนโครงสร้างพลังงานของประเทศในระยะยาว ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) และสอดคล้องกับเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวของประเทศ ตามนโยบาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ซึ่งแผนดังกล่าวได้ล่าช้ากว่า 2 ปีแล้ว ได้แก่ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (PDP 2023) ระหว่างปี 2566-2580 ซึ่งเป็นแผนพลังงานทางด้านไฟฟ้าที่มีทิศทางสอดรับกับข้อตกลงที่ประเทศมุ่งสู่พลังงานสะอาด ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ (CO2) พร้อมสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน

รวมทั้งจัดทำแผนพลังงานชาติ 2023 (National Energy Plan 2023) เพื่อให้เห็นภาพรวมพลังงานทั้งประเทศ โดยรวมทั้ง 5 แผนไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย (1). แผน PDP 2023 (2). แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) (3). แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (4). แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และ (5). แผนบริหารจัดการนั้นเชื้อเพลิง (Oil Plan)

นอกจากนี้ ยังมีงานปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ใน ช่วงปี 2564-2568 ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งไม่สะท้อนกับโครงสร้างการผลิตและการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2558 แล้ว แต่ยังมีก้าวหน้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนต่อไปพร้อม ๆ กับการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบรวมศูนย์แบบ Enhanced Singer Buying (ESB) เป็นระบบที่ใช้มาเกือบ 20 ปีแล้ว ไม่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) และการแปลงนวัตกรรมทางเทคโนยีด้านพลังงานอันรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน

Source : ฐานเศรษฐกิจ

พลังงาน คาด ก.พ. เคาะราคาค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว คาดราคาเหมาะสม 4.55 บาทต่อหน่วย ปลดเงื่อนไขทางต่างชาติต้องการพลังงานสะอาด ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งแก้กฎหมายโรงงานผลิตไฟฟ้าโซลาร์หลังคาเกิน 1,000 หน่วยไม่ต้องขออนุญาต

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ภายในไม่เกินเดือน ก.พ.2567 กระทรวงพลังงานจะประกาศอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว หลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้บริการและการกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวไปแล้ว นับว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีความพร้อมในการจัดหา “ไฟฟ้าสีเขียว” มีทั้งกระบวนการผลิต จัดหา และการรับรองไฟฟ้าสีเขียวเพื่อรองรับความต้องการพลังงานของธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังรวมถึงบริษัทข้ามชาติ ที่ต้องการขยายการลงทุน หรือย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย ทั้งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย ขจัดอุปสรรคด้านการค้า การลงทุน จากมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM) ได้เป็นอย่างดี มั่นใจว่าจะมีไฟฟ้าสีเขียวในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ

ทั้งนี้ จึงมีโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผน PDP เพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในระบบอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยแบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสีเขียวจะไม่สามารถเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้าสีเขียวจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในสัญญาบริการ และแบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเจาะจงแหล่งที่มาได้

รับฟังความเห็นสาธารณะ ม.ค. นี้ 

เสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกกพ.กล่าวว่า ตั้งแต่การประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าพลังสะอาดภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง จำนวน 5,203 เมกะวัตต์ ซึ่งมีกำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ได้รับคัดเลือกจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) เข้าสู่ระบบกว่า 4,800 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 ควบคู่ไปกับการออกแบบกำหนดหลักเกณฑ์การคิดอัตราค่าไฟฟ้าสีเขียว และแนวทางการกำกับดูแลให้กระบวนการบริหารจัดการและรับรองแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสีเขียวให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การคำนวณอัตราราคาเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว และพร้อมให้การไฟฟ้าให้บริการแล้ว และเตรียมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในช่วงเดือนม.ค. 2567 นี้ โดยการประกาศโครงการ การจัดทำอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff: UGT) จะสามารถขยายโครงการนี้ให้ครอบคสุมความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้หลากหลายขึ้นและปรับปรุงข้อจำกัดต่าง ๆ

พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์สูงสุด

ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 250 ล้านตันต่อปี โดย 100 ล้านตัน มาจากภาคการไฟฟ้า มีการตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2030 การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงเหลือ 75 ล้านตัน และภายในปี 2080 จะมีการใช้พลังงานหมุนเวียน 80% โดยส่วนใหญ่มาจากโซลาร์เซลล์ ประมาณ 20,000 เมกะวัตต์

พลังงานเคาะ“ค่าไฟฟ้าสีเขียว”ปลดล็อค เปิดทางพลังงานสะอาดดึงดูดการลงทุน

คมกฤชคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ กกพ. กล่าวว่า อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวเบื้องต้นที่คำนวณเพื่อจะนำมาเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะภายในเดือน ม.ค. 2567 โดยคำนวณราคาค่าไฟไว้ที่ 4.55 บาทต่อหน่วย ที่น่าจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสม มารับฟังความเห็นฯ โดยตัวเลขต่างๆ มีการรวบรวมจากค่าบริการของต่างประเทศที่ได้มีการประกาศใช้ไปแล้วด้วย

แก้กฎหมาย-ลดหย่อนภาษีโซลาร์หลังคา

ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้าแก้ไขกฎหมายปลดล็อคให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ไม่เข้าข่ายโรงงานที่ต้องขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอีกต่อไป ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขกฎกระทรวง คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี พ.ศ. 2567 

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้เตรียมมาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับหน่วยงานรัฐ รวมทั้งเตรียมผลักดันมาตรการลดหย่อนภาษีประจำปี ส่งเสริม Solar Rooftop ในกลุ่มบ้านอาศัย วงเงินไม่เกิน 2 แสนบาท 10 กิโลวัตต์ เพื่อสนับสนุนคนใช้โซลาร์ 9 หมื่นครัวเรือนต่อปี เพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า สำหรับประชาชนผู้ร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน

Source : กรุงเทพธุรกิจ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คาดตั้งบอร์ดบริหารใหม่เสร็จ ม.ค. 2567 ก่อนเดินหน้ากระบวนการสรรหาผู้ว่า กฟผ.คนใหม่ต่อไป ระบุพร้อมช่วยดูแลค่าไฟฟ้าประชาชนปี 2567 ตามนโยบายรัฐเต็มที่ ส่วนปีใหม่นี้ กฟผ.จัด 2 แคมเปญเป็นของขวัญให้ประชาชน มอบโชค 2 ชั้น ทั้งให้ส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าฉลากเบอร์ 5 พร้อมลุ้นรับรางวัล และมอบคูปองส่วนลดค่าชาร์จไฟฟ้ากับแบรนด์ EleXA

น.ส.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รักษาการผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) กฟผ. ซึ่งคาดว่าจะจัดตั้งเสร็จในเดือน ม.ค. 2567 ส่วนการแต่งตั้งผู้ว่า กฟผ. คนใหม่นั้น ขึ้นกับการพิจารณาของบอร์ด กฟผ.ต่อไป

สำหรับในส่วนค่าไฟฟ้าในปี 2567 นั้น แม้ปัจจุบัน กฟผ.จะแบกรับภาระค่าไฟฟ้าแทนประชาชนอยู่จำนวนมาก แต่ กฟผ.ยืนยันพร้อมทำหน้าที่ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งภาครัฐก็ช่วยดูแลไม่ให้กระทบต่อสภาพคล่องของ กฟผ.เช่นกัน ทั้งนี้ปัจจุบันมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทำหน้าที่ดูแลค่าไฟฟ้าประชาชนอยู่ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมหารือกันว่าจะช่วยค่าไฟฟ้าประชาชนได้อย่างไรต่อไป และต้องเป็นค่าไฟฟ้าที่ทุกคนรับได้ด้วย

อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ทาง กฟผ. ได้จัดของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน พร้อมกับเป็นการฉลองครบรอบ 55 ปี กฟผ. ในปี 2567 โดย กฟผ. ได้จัดกิจกรรมมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2567 ด้วย 2 แคมเปญใหญ่ คือ “ฉลากเบอร์ 5 ลุ้นโชคใหญ่กับ กฟผ.” และ “ชาร์จใจ ชาร์จไฟ ไปกับEleXA”

โดยแคมเปญ “ฉลากเบอร์ 5 ลุ้นโชคใหญ่กับ กฟผ.” จะมอบโชคถึง 2 ต่อ ซึ่งต่อที่ 1 มอบส่วนลดมูลค่าสูงสุด 1,000 บาท เมื่อซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 15,555 สิทธิ์ จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์  ตามเงื่อนไขดังนี้ 1. เมื่อซื้อ 555-2,000 บาท รับส่วนลด 200 บาท จำนวน 5,555 สิทธิ์ 2. เมื่อซื้อ 2,001-5,000 บาท รับส่วนลด 500 บาท จำนวน 5,000 สิทธิ์ และ 3.เมื่อซื้อ 5,001 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 1,000 บาท จำนวน 5,000 สิทธิ์

ต่อที่ 2 สามารถนำใบเสร็จจากการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวที่มีมูลค่า 555 บาทขึ้นไป ลงทะเบียนลุ้นรับรางวัล โดยทุก 555 บาท ได้รับ 1 สิทธิ์ จำกัด 20 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ ลุ้นรางวัลรวม 55 รางวัล เริ่มแคมเปญวันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2567 ณ 8 ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมโครงการ ได้แก่ โฮมโปร เพาเวอร์บาย เมกาโฮม ไทวัสดุ บีเอ็นบีโฮม เดอะมอลล์ สยามพารากอน และเอ็มโพเรียม

ทั้งนี้กำหนดจับรางวัลในวันที่ 29 ก.พ. 2567 และประกาศผลรางวัล ในวันที่ 15 มี.ค. 2567 คาดว่า แคมเปญนี้จะเกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพได้ประมาณ 5 ล้านหน่วยต่อปี หรือ 25 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2,600 ตันต่อปี  หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 520,000 ต้น

สำหรับแคมเปญ “ชาร์จใจ ชาร์จไฟ ไปกับEleXA” จะมอบคูปองส่วนลดค่าชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 100 บาท จำนวน 2 ใบต่อ 1 สิทธิ์ รวม 12,555 สิทธิ์  จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์ สามารถกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน EleXA ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ม.ค. 2567 โดยคูปองมีอายุการใช้งานได้นานถึง 90 วันหลังจากกดรับสิทธิ์ และสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดค่าชาร์จไฟฟ้าได้ที่สถานี EleX by EGAT กว่า 180 แห่งทั่วประเทศ

Source : Energy News Center

หลายท่านคงคุ้นเคยกับ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กันเป็นอย่างดีแล้ว แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า เขามีการปรับปรุงฉลากประหยัดไฟกันมาหลายรุ่นแล้ว ซึ่งแต่ละรุ่นก็จะมีการปรับเรื่องของการแสดงข้อมูลที่ดีขึ้น เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ล่าสุดตอนนี้มี ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่นปี 2024 ออกมาแล้ว ซึ่งจะเปิดให้ในวันที่ 1 มกราคม ปีหน้าครับ บทความนี้ทางทีมงานก็เลยหยิบเอาเรื่องนี้มาแนะนำกัน

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 คืออะไร

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นฉลากที่ออกมาเพื่อแจ้งข้อมูลของระดับการใช้ไฟฟ้า และข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ จุดประสงค์ก็เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ง่ายยิ่งขึ้น รับทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น และค่าไฟฟ้าที่จะต้องจ่ายต่อปี เรียกว่าช่วยในการตัดสินใจได้ดีเป็นอย่างมาก

สำหรับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 นั้นก็มีมานานแล้ว ในรุ่นแรกที่มีการใช้งานจะเริ่มกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวแรกที่ติดฉลากก็คือ ตู้เย็น ซึ่งในแบบแรกนั้นจะใช้ตัวเลขเพียงอย่างเดียวเป็นตัวบอกว่าระดับการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนั้นๆ ตัวเลขก็จะมีตั้งแต่ 1 – 5 ตัวเลขยิ่งมาก ก็หมายถึงว่า ประหยัดไฟมากที่สุดนั่นเอง พร้อมข้อความกำกับตัวเลขอย่างชัดเจน เริ่มตั้งแต่ 1 (ต่ำ) , 2 (พอใช้) , 3 (ปานกลาง) , 4 (ดี) และ 5 (ดีมาก) นอกจากนี้จะมีระบุเพิ่มเติมเรื่องของค่าไฟฟ้าต่อปีที่จะเกิดขึ้น จำนวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อไป ส่วนข้อมูลอื่นๆ ก็จะเป็นพวก ชื่อสินค้า ปีผลิต กำลังไฟที่ใช้ พวกนี้เป็นต้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ก็ได้มีการออกฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ใหม่ออกมาอีก 1 รุ่น แทนของเดิม ซึ่งรุ่นนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมาก ตัวเลขระดับ 1 – 5 ที่เคยใช้ในแบบแรกนั้นจะหายไป จะกลายเป็นตัวเลขที่ระบุไปเลยว่าได้ระดับไหน และมีการเพิ่มดาวเข้ามาแทน โดยส่วนของดาวนั้นก็จะมีตั้งแต่ 1 – 3 ดาว ยิ่งได้ดาวมาก ก็ยิ่งประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ส่วนอื่นๆ ก็จะมีข้อมูลคล้ายกับแบบแรก ไม่ว่าจะเป็นประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ รุ่น ขนาด ค่าไฟฟ้าต่อปี และเพิ่มเว็บไซต์ของโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ไว้ด้านล่าง แบบนี้จะดูค่อนข้างง่ายมากกว่าเดิม เพราะมีการจัดเรียงข้อมูลจำเป็นให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบใหม่ล่าสุด

สำหรับแบบใหม่ล่าสุดนั้น ก็มีการปรับเปลี่ยน เรียกได้ว่าใหม่ๆ จริง เพราะหน้าตาแทบจะไม่เหมือนเดิมเลยครับ แต่ว่ายังคงพวกข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นไว้ทั้งหมด สิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปก็มีดังนี้

 • เพิ่มดาว จากเดิม 1 – 3 ดาว ให้เป็น 1 – 5 ดาวแทน เพื่อให้ข้อมูลของประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
 • มีการแสดงข้อมูลของการลดการปล่อย Co2 ระบุเอาไว้ด้วย ซึ่งค่าที่แสดงนั้นจะเป็นค่าตลอดช่วงการใช้งาน สำหรับสายรักษ์โลกเห็นตัวเลขนี้จะได้ตัดสินใจเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง
 • เพิ่มสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Circular Economy)
 • เพิ่ม QR CODE เพื่อให้ผู้บริโภคสแกนดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ เช่น การติดตั้ง การใช้งาน การดูแลบำรุงรักษา และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
 • ค่าใช้ไฟ้าต่อปี ที่ระบุหมายเหตุเอาไว้ด้วยว่า ใช้จากฐานค่าไฟฟ้าหน่วยละเท่าไหร่ ในปีไหน

ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้มีการปรับเปลี่ยนทั้งหมด ก็เรียกว่าผู้บริโภคอย่างเราๆ ก็ได้ประโยชน์มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการเพิ่ม ข้อมูลการลดการปล่อย Co2 ที่ปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญกันมากขึ้น รวมถึงการมี QR CODE ให้เราสแกนเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านออนไลน์​ แน่นอนว่าข้อมูลก็สามารถปรับปรับอัพเดตให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาอีกด้วยครับ

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ครอบคลุมเรื่องใช้ไฟฟ้าประเภทไหนบ้าง

 • ตู้เย็น
 • เครื่องปรับอากาศ
 • พัดลมไฟฟ้า
 • หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
 • หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
 • กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
 • เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
 • เตารีดไฟฟ้า
 • เครื่องซักผ้า
 • หลอด LED
 • เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ
 • กาต้มน้ำไฟฟ้า
 • ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
 • กระทะไฟฟ้า
 • เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
 • ตู้น้ำร้อน และตู้น้ำเย็น
 • เครื่องอบผ้า
 • ไมโครเวฟ
 • ทีวี
 • เครื่องเสียง
 • เครื่องฟอกอากาศ
 • จักรยานยนต์ไฟฟ้า
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอื่นๆ เช่น เครื่องปั่นน้ำ เครื่องปั่นผลไม้ เครื่องดูดฝุ่น เป็นต้น

ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าครั้งต่อไป ไม่ว่าจะซื้อใหม่ หรืออยากจะเปลี่ยนของเดิมทีกินไฟมากๆ แล้ว อย่าลืมดูฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กันแบบละเอียดด้วยนะครับ ให้ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟมากที่สุด และยังช่วยลด Co2 ได้มากที่สุดอีกด้วย ซึ่งในฝั่งของผู้บริโภคเองก็มีแต่ได้ประโยชน์ ตั้งแต่การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ง่ายขึ้น และแน่นอนว่าถ้าฉลากระบุข้อมูลขนาดนี้ ผู้บริโภคให้ความสำคัญ ฝั่งผู้ผลิตสินค้าก็ต้องปรับปรุงพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดไฟมากขึ้น ลด Co2 ได้มากขึ้นตามไปด้วย

ภาพประกอบ : โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

รัฐมนตรีพลังงาน เร่งดำเนินทุกมาตรการลดค่าไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งเอกชน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเปราะบาง หลังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เคาะค่าไฟฟ้างวด ม.ค.- เม.ย. 2567 ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย ยืนยันเร่งเดินหน้าเต็มที่ พร้อมผลักดันให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ 2567

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นและความกังวลเกี่ยวกับค่าไฟฟ้างวดใหม่ (ม.ค.- เม.ย. 2567) หลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศราคาค่าไฟฟ้าออกมาที่ 4.68 บาทต่อหน่วยนั้น  ตัวเองได้เร่งให้ทุกหน่วยงานหาทุกมาตรการเพื่อลดค่าไฟฟ้าลงให้ได้

โดยที่ผ่านมาได้จัดประชุมสั่งการในเบื้องต้นให้ลดค่าไฟฟ้า ซึ่งค่าไฟฟ้าที่ลดได้จะเกิดจาก 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1) การขยายเวลาชำระหนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ออกไปอีก 1 งวด 2) การปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ และ 3) การกำหนดราคาขายก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้แม้ว่าการดำเนินการทั้ง 3 มาตรการ จะทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงจากที่ กกพ. เสนอ แต่ทุกฝ่ายก็ยังจะพยายามหาช่องทางลดค่าไฟฟ้าให้ได้มากขึ้น โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่รัฐบาลให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด

“หลังจากที่มีการประชุมในหลายๆ ครั้ง ทำให้เราได้เห็นตัวเลขและข้อมูลต่างๆ ที่จะนำมาประกอบการพิจารณาค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น สิ่งที่ผมเพิ่งได้ดำเนินการซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คือการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ เป็นการปรับโครงสร้างที่จะมีความยั่งยืน ไม่ฉาบฉวย และไม่เป็นการสร้างภาระในอนาคต ส่วนมาตรการขยายภาระหนี้ กฟผ. ถือว่าเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้น แต่ผมก็มีแผนที่จะเตรียมแก้ปัญหาให้ กฟผ. เพื่อปลดภาระหนี้ด้วย ส่วนการกำหนดราคาขายก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดราคาค่าไฟฟ้าลงได้

ซึ่งทั้ง 3 มาตรการที่จะดำเนินการนี้ แม้จะทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงจากที่ทาง กกพ. เสนอ แต่ผมยังต้องการจะให้ลดลงมากกว่านี้ ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งประชาชนและเอกชน ผมเข้าใจถึงความเดือดร้อนของทุกฝ่าย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่จะใช้งบกลางเพื่อให้ค่าไฟฟ้าลดลงเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย ขอให้มั่นใจว่าทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ และทำอย่างเร็วที่สุดเพื่อให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ให้แก่คนไทยทุกคน” นายพีระพันธุ์ กล่าว

Source : Energy News Center