News & Update

IRPC ได้ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน ประเภท Carbon Neutral Event

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนประเภท Carbon Neutral Event งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น IRPC ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 จากการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รวมค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของงานอีเว้นท์ เพื่อขอการรับรองการจัดงานเท่ากับ 18 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โดยคุณไมตรี สกุลกิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับรองขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบทวนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กิจกรรมชดเชยคาร์บอนแบบ Carbon Neutral ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการประชุม สัมมนา และอีเวนต์ (Carbon Footprint Event) เป็นการคำนวณจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ในการประชุม สัมมนา และอีเวนต์ ซึ่งได้ทำการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาให้มีค่าเป็นศูนย์ หรือกล่าวได้ว่าไม่มีการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกในการจัดงานดังกล่าว

“IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

Source : Energy News Center

จีนตั้งเป้าผลิตพลังงานไฟฟ้า 1 ใน 3 จากแหล่งพลังงานสะอาดภายในปี 2025

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ตั้งเป้าผลิตพลังงานไฟฟ้า 1 ใน 3 หรือประมาณ 33% จากพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตในประเทศจากแหล่งพลังงานสะอาดภายในปี 2025 จากปริมาณการผลิตเดิมในปี 2021 ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาด 28.8% เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ารูปแบบอื่น เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน

“สินเชื่อลดโลกร้อน” 1,500 ล้าน ปรับ – เปลี่ยนสู่ธุรกิจสีเขียว

กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญสูงสุดต่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการกำหนดเป็นนโยบายหลัก “อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ” ที่ “เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน” ใน 4 มิติพร้อมกัน ได้แก่ ความสำเร็จทางธุรกิจ เปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ ความอยู่ดีกับสังคมโดยรวม…

พลังงานเร่งเปิดให้มีการประชุม กบง.7 มี.ค.และ กพช.10 มี.ค.2566 ให้ทันก่อนยุบสภาฯ เพื่อพิจารณามาตรการต่อเนื่องด้านราคา LPG, NGV และไฟฟ้า

กระทรวงพลังงาน เร่งเปิดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 7 มี.ค. 2566 และการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) 10 มี.ค. 2566…

Leave a Reply