News & Update

ทส. สรุปการประชุม COP28 พร้อมขับเคลื่อนไทยสู่ความยั่งยืน

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่28 (COP28) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ COP28 Debrief ที่ผ่านมา โดย ทส. สรุปภาพรวมของการประชุม COP28 และแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย ในระยะต่อไปเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืน

ายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวในงานสัมมนา COP28 Debrief “Unite. Act. Deliver.” ว่ามีการสรุปภาพรวมของการประชุม COP28 และแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย ในระยะต่อไปโดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.Global Stocktake พิจารณาผล GST ครั้งแรก ยกระดับการดำเนินการทั้งภายใน และระหว่างประเทศ หรือการประเมินสถานการณ์ และการดำเนินงานระดับโลก ซึ่งผลการประเมินพบว่าการทำงานยังดีไม่พอที่จะทำให้อุณหภูมิได้มากสุดแค่ 2.6 องศา ในขณะที่เป้าหมายคือ 1.5 องศา ถ้าจะบรรลุเป้าหมาย 2050 จะต้องลดก๊าซเรือนกระจกลง 43% ในปี 2030 และต้องลด 60%ในปี 2035 ซึ่งประเทศไทย จะลดก๊าซเรือนกระจกในปี 2030 ลง 30% 

2.Mitigation เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม

– เพิ่มสัดส่วน พลังงานหมุนเวียน (RE) 3 เท่า เพิ่ม Emission Factor (EF) 2 เท่า
– ยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

3.Adaptation จัดทำ UAE Framework for Global Climate ResilienceUAE 7 สาขาสำคัญ อย่าง การเกษตร การจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ การท่องเที่ยว การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ รวมถึงทุกประเทศต้องมีระบบเตือนภัย และการให้บริการข้อมูลภูมิอากาศ ที่ครอบคลุมภายในปี 2027 

4.Finance เร่งติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนของประเทศพัฒนาแล้วตามเป้าหมาย 1 แสนล้านดอลลาร์/ปี จนถึงปี 2025 

5.Loss and Damage โดยมีเงินสนับสนุน Loss and Damage Fund 792 ล้านดอลลาร์ เริ่มดำเนินการในปี 2024 

6. Just Transition คำนึงถึงการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมของประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะจากพลังงานฟอสซิล ไปเป็นพลังงานสีเขียว

7. Technology ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีในการลดก๊าซเรือนกระจก GHG

8. Related Issue

– ด้านสุขภาพ  รวมถึงวิกฤติสุขภาพ และวิกฤติจากสภาพภูมิอากาศ
– ด้านเกษตรกรรม ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมปฏิญญาว่าด้วยการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ระบบอาหารที่ฟื้นตัวได้ และการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ > ACE /การสร้างขีดความสามารถ / เพศ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

รวมถึงมีแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยให้สู่ความเป็นการทางคาร์บอน ดังนี้

  1. สื่อสารกับทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน
  2. ตั้งเป้า NDC Action Plan 2021-2030
  3. เร่งจัดทำ พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยฟังเสียงจากประชาชน ภาครัฐ และเอกชน
  4. พัฒนาศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากขึ้น
  5. พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  6. พัฒนาระบบติดตามการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Source : กรุงเทพธุรกิจ

Tags:

ชุดทดสอบความปลอดภัยของผักผลไม้ “พาราควอต (Paraquat)” ใช้ง่ายเหมือนตรวจ ATK

รู้ไหมว่าในพืชผักผลไม้มักมีสารเคมีตกค้าง หนึ่งในสารเคมีที่พบบ่อยคือ พาราควอต (Paraquat) ซึ่งเป็นสารที่เกษตรกรนิยมใช้เนื่องจากราคาถูกได้ผลดี หากสารตัวนี้ไปตกค้างในอาหารที่เรากินอาจทำให้เกิดอันตราย จึงมีการคิดค้นชุดทดสอบพาราควอต ขึ้นซึ่งการใช้งานคล้ายกับ ATK องค์การอนามัยโลก…

กลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 นำเสนอโลกเสมือนใหม่ ภายใต้แนวคิด “INNOVERSE ขับเคลื่อนพลังสู่อนาคต”

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารระดับสูง กลุ่ม ปตท.…

อัพเกรด ‘E-Bus’ เพิ่มประสิทธิภาพขนส่งสาธารณะ

จากการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้ปัจจุบันมีตัวเลือกมากมายให้กับสังคมและผู้บริโภคที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากช่องทางไหน ซึ่งแนวโน้นความต้องการในปัจจุบันเริ่มมีทิศทางชัดเจนมากขึ้นว่าต้องการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมแต่ยังได้รับความสะดวกสบายอยู่ หลายสินค้าจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ตอบโจทย์ด้านนี้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการคมนาคมที่รถยนต์ไฟฟ้า หรือ อีวี เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นจากเมื่อปีก่อนๆ ปี 2565 นี้ประเทศไทยเองก็มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นจากมาตรการการส่งเสริมของรัฐ

Leave a Reply