News & Update

พพ. คุมอาคารใหม่-ดัดแปลง ประหยัดพลังงานตามเกณฑ์ BEC ให้ได้ 1,574 Ktoe ภายในปี 2580

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) วางเป้าหมายการประหยัดพลังงานสำหรับอาคารใหม่หรือดัดแปลง ให้สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน ให้ประหยัดสะสมได้ จำนวน 1,574 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)  ในปี 2580 เพื่อส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เดินหน้ามาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC)  ดันไทยสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับดีเด่น ดีมาก และดี จำนวนกว่า 184 แบบอาคาร

 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการบังคับใช้กฎกระทรวงว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ (EEP 2018) พ.ศ. 2558 – 2580 ของกระทรวงพลังงาน

โดยได้กำหนดกลยุทธ์ภาคบังคับใน “มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงานสำหรับการก่อสร้างอาคารใหม่หรืออาคารดัดแปลง เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” หรือ Building Energy Code (BEC)  ซึ่งได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้อาคารที่จะออกแบบก่อสร้างใหม่ที่มีขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ต้องออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฯ

นายวัฒนพงษ์ กล่าวว่า  พพ. ได้ดำเนินการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 นี้ สามารถพัฒนาระบบงานตรวจประเมินแบบอาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการบังคับใช้ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร สนับสนุนการตรวจประเมินรับรองแบบอาคารภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด โดยมีผลประหยัดสะสม 147.10 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) และดำเนินการเข้าตรวจวัดการใช้พลังงานและเก็บข้อมูลแล้ว จำนวน 10 อาคาร

รวมถึงยังเดินหน้าสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออกแบบอาคารให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแบบอาคารที่ได้รับฉลากรับรองการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระดับดีเด่น ดีมาก และดี จำนวนรวมทั้งสิ้น 184 แบบอาคาร โดยปี 2567 นี้ มีแบบอาคารที่ได้รับฉลากในระดับดีเด่น 4 แบบอาคาร ระดับดีมาก จำนวน 9 แบบอาคาร และฉลากระดับดี 9 แบบอาคาร รวมทั้งหมด 22 อาคาร

นายวัฒนพงษ์ กล่าวว่า “พพ. ได้กำหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงานสำหรับอาคารใหม่หรือดัดแปลง ให้สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเป้าหมายผลประหยัดสะสม จำนวน 1,574 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)  ในปี 2580 และส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนดำเนินการที่รองรับ และพัฒนากระบวนการติดตามผลการบังคับใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นว่า หากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทุก ๆ ภาคส่วน ให้ความร่วมมือร่วมใจในการส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้ขยายตัวไปในวงกว้างอย่างทั่วถึง จะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในภาคอาคารและบรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานได้อย่างแน่นอน”

Source : Energy News Center

เนื้อหาน่าสนใจ :  นักวิชาการชี้ขึ้นค่าไฟกระทบภาคธุรกิจ จากนี้ 3 เดือนมีโอกาสเห็นสินค้าราคาแพง

อนาคตโซลาร์เซลล์ในยุโรปเปลี่ยนไป หันมาใช้ฟิล์มบาง ๆ ทดแทน

โซลาร์เซลล์กลายเป็นหนึ่งในวิธีการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะติดตั้งตามบ้านเรือนได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสร้างไฟฟ้าใช้งานได้จริง อย่างไรก็ตาม การติดตั้งโซลาร์เซลล์ยังมีข้อจำกัดทั้งในองศา, พื้นที่ และลักษณะการติดตั้ง ที่ต้องมีมุมที่เหมาะสม มีพื้นที่พอสมควร และไม่สามารถยืดหยุ่นกับพื้นที่พิเศษ…

ทิศทางค่าไฟฟ้าไทยปี 67 ยังอยู่ในระดับสูง

นักวิชาการด้านพลังงาน ระบุทิศทางค่าไฟฟ้าไทยในปี 2567 ยังตกอยู่ในกับดักของการอุดหนุนราคาพลังงานให้ตํ่ากว่าต้นทุน ไม่ได้มีการปรับโครงสร้างพลังงานเป็นชิ้นเป็นอัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาว ทำให้ราคายังอยู่ในระดับสูง บทความ โดย วีระพล…

อัพเกรด ‘E-Bus’ เพิ่มประสิทธิภาพขนส่งสาธารณะ

จากการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้ปัจจุบันมีตัวเลือกมากมายให้กับสังคมและผู้บริโภคที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากช่องทางไหน ซึ่งแนวโน้นความต้องการในปัจจุบันเริ่มมีทิศทางชัดเจนมากขึ้นว่าต้องการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมแต่ยังได้รับความสะดวกสบายอยู่ หลายสินค้าจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ตอบโจทย์ด้านนี้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการคมนาคมที่รถยนต์ไฟฟ้า หรือ อีวี เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นจากเมื่อปีก่อนๆ ปี 2565 นี้ประเทศไทยเองก็มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นจากมาตรการการส่งเสริมของรัฐ

Leave a Reply