News & Update

เกษตรฯ หนุนปลูกพื้นพลังงานในพื้นที่เกษตร

กระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมเกษตรกรเพิ่มรายได้ ปลูกพืชพลังงานในพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศ

วันนี้ (19 พ.ค.65) นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรรมการร่วมการสร้างความมั่นคงอย่างยั่นยืนให้แก่เกษตรกรด้วยการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากพืชพลังงาน เพื่อชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการร่วมฯ พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน สภาอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1403 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบ Cloud Zoom Meeting

เกษตรฯ หนุนปลูกพื้นพลังงานในพื้นที่เกษตร

นายสมชวน กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) มีความห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกในพื้นที่ทำการเกษตรที่ขาดศักยภาพ จึงวางแนวทางในการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยการปลูกพืชพลังงานในพื้นที่ทำการเกษตรที่ยังขาดศักยภาพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศ

เกษตรฯ หนุนปลูกพื้นพลังงานในพื้นที่เกษตร

นายสมชวน กล่าวต่อไปว่า จากแนวทางดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามความร่วมมือการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนของพืชพลังงาน เพื่อชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากพืชพลังงาน 2.เพื่อชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวทางตลาดนำการผลิต และ 3) เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ

ภายใต้ร่างความร่วมมือฯ ดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการร่วมการสร้างความมั่นคงอย่างยั่นยืนให้แก่เกษตรกรด้วยการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากพืชพลังงาน เพื่อชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยมีอำนาจหน้าที่ อาทิ กำหนดแผนส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากพืชพลังงาน การกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพ การจัดทำแนวทางส่งเสริม การพิจารณาแนวทางการจัดทำโครงการนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบและสามารถนำไปสู่การขยายผลในระยะต่อไป เป็นต้น

เกษตรฯ หนุนปลูกพื้นพลังงานในพื้นที่เกษตร

ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมฯ  7 กิจกรรมได้แก่

  1. การพิจารณาระดับความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกพืชพลังงาน 
  2. โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
  3. แผนส่งเสริมการปลูกแทนของการยางแห่งประเทศไทย
  4. การจัดการพื้นที่ไม่เหมาะสม ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว
  5. แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนไปผลิตพืชพลังงาน
เกษตรฯ หนุนปลูกพื้นพลังงานในพื้นที่เกษตร

6. ความเสี่ยงหรือความเป็นไปได้ที่อาจเกิดการผิดสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา และ
7. แนวทางการพิจารณาอัตรารับซื้อไฟฟ้าและเชื้อเพลิงชีวมวล

อีกทั้งที่ประชุมยังร่วมกันพิจารณา และให้ความเห็นชอบ ร่างกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมฯ ทั้ง 7 กิจกรรรม ซึ่งจะเร่งขับเคลื่อนในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร ชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศต่อไป

Source : ฐานเศรษฐกิจ

‘บีโอไอ’ กางแผนดึงโรงงาน ‘เซลล์แบต EV’ เป้าหมายกำลังผลิต ’40GWh’ ในปี2030

“บีโอไอ”กางแผนดึงลงทุนโรงงานแบตเตอรี่ EV เป้าหมาย 40 กิกะวัตต์ชั่วโมงภายในปี 2030 เน้นเทคโนโลยีระดับเซลล์หลังส่งเสริมในไทยแล้วกว่า 14 โครงกาารเตรียมดันมาตรการEV 3.5…

“หัวเว่ย” เปิด10 สุดยอดเทรนด์ระดับโลก ด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ

หัวเว่ย (Huawei) จัดการประชุมว่าด้วย 10 สุดยอดเทรนด์ระดับโลกด้านเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ในหัวข้อ ”ดันพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลัก” (Accelerating Solar as a…

กกพ.จ่อเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชนเกือบ 300 เมกะวัตต์ เดือน ก.ค.2565

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เตรียมเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชน 282.98 เมกะวัตต์ จำนวน 34 โครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว ภายในเดือน…

Leave a Reply