News & Update

ลดค่าไฟบ้าน-กิจการขนาดเล็กมีผลแล้ว! เริ่มรอบบิล ม.ค.66

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ค่าบริการรายเดือนสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายเล็กกิจการขนาดเล็ก และกิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตรมีผลบังคับใช้แล้ว โดยจะได้รับส่วนลดค่าบริการรายเดือนในอัตราใหม่มีผลในรอบบิลเดือน ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

“ในการประชุมครั้งที่ 51/2565 (ครั้งที่ 818) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าบริการรายเดือนที่ผ่านมา หลังจากได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระหว่างวันที่ 3 -17 ต.ค. 2565 แล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการปรับอัตราค่าบริการรายเดือนตามต้นทุนการจดหน่วยพิมพ์บิลที่การไฟฟ้าสามารถลดได้จริงเพื่อให้มีความเหมาะสม นอกจากจะเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วยังสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย”

สำหรับผู้ได้รับสิทธิดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ประเภท ประกอบด้วย

ประเภท เดิมใหม่
(1)  ประเภทบ้านอยู่อาศัย ใช้มากกว่า 150 หน่วย
ประเภทบ้านอยู่อาศัย แรงดันต่ำ อัตรา TOU
38.22 บาท/เดือน
38.22 บาท/เดือน
24.62 บาท/เดือน
24.62 บาท/เดือน
(2)กิจการขนาดเล็ก แรงดันต่ำ46.16 บาท/เดือน33.29 บาท/เดือน
(3)กิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร อัตรา TOU228.17 บาท/เดือน204.07 บาท/เดือน

Source : Infoquest

พลังงาน เล็งเสนอ กนป.ลดเกรดดีเซลเหลือB3 หลังอินโดห้ามส่งออกปาล์ม หวังช่วยลดราคาหน้าปั๊ม 4 บาทต่อลิตร

กระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เร็วๆนี้ เพื่อขอลดสัดส่วนการผสม B100 ในน้ำมันดีเซล เหลือเพียง 2-3% และจำหน่ายเป็น…

เกษตร เคาะแผนรับมือโลกร้อนฉบับใหม่ ประกาศใช้ปลายปีนี้

เกษตรฯ ลุยต่อแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่ 2566-2570 เตรียมประกาศใช้ปลายปีนี้ ยก5 แนวทางพัฒนาสร้างสมรรถนะ ภูมิคุ้มกันให้ภาคการเกษตรไทย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร…

กฟผ. เชื่อมระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ลงสู่ภาคใต้ เพิ่มศักยภาพการส่งจ่ายไฟฟ้ากว่าสองเท่า

กฟผ. เริ่มจ่ายไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 500 kV เส้นแรกของภาคใต้ เพิ่มศักยภาพการส่งจ่ายไฟฟ้าจากภาคกลางสู่ภาคใต้สูงขึ้นกว่า 2 เท่า สร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมรองรับเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังโควิด-19…

Leave a Reply